تلفن: ۸۸٩٩۵١١٠-٠٢١
امروز: دوشنبه 04 بهمن 1400
| پرتال مشتریان
منشی
مهارت های عمومی

• مدیریت رفتاری و استرس
• دارای روابط عمومی خوب
• مدیریت کارها و زمان

مهارت های تخصصی

• تسلط بر نرم افزار های Office
• مسلط به تایپ
• آشنا به زبان انگلیسی
• آشنا به مکاتبات اداری
• آشنا به امور دفتری و اداری

وظایف

• پاسخگویی تلفن
• پیگیری فکس های ارسالی و دریافتی
• نامه نگاری
• راهنمایی ارباب رجوع
• هماهنگی جلسات
• تهیه گزارشات مورد نیاز مدیران