تلفن: ۸۸٩٩۵١١٠-٠٢١
امروز: دوشنبه 04 بهمن 1400
| پرتال مشتریان
کارشناس استقرار
مهارت های عمومی

• توانایی حل مسئله
• توانایی ارتباط مؤثر با مشتریان
• توانایی کار در شرایط پرفشار
• توانایی اولویت بندی کارها
• توانایی استفاده از متون انگلیسی
• توانایی تحقیق و توسعه

مهارت های تخصصی

• آشنایی با اصول مفاهیم برنامه ریزی و کنترل
• آشنایی با مفاهیم مدیریت کیفیت
• آشنایی با مفاهیم مشتری مداری
• آشنایی با پیاده سازی شبکه کامپیوتری
• آشنایی با پیاده سازی حفاظت الکترونیک

وظایف

• طراحی و پیاده سازی پروژه های شبکه
• طراحی و تهیه نقشه و مونتاژ مدارات الکترونیک
• طراحی و پیاده سازی پروژه های حفاظت الکترونیک
• تعامل با واحد فروش
• پشتیبانی و اجرای درخواست های فنی واحد فروش
• بازدید از پروژه های در حال اجرا و تهیه گزارش
• جستجو در اینترنت و یافتن برندهای جدید